Här kan du läsa lite mer om modersmålsundervisning i grundskolan

Elever i grundskolan och grundsärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om
  • en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning får anordnas
  • som språkval i grundskolan och specialskolan
  • som elevens val
  • inom ramen för skolans val, eller
  • undervisning utanför den garanterade undervisningstiden.

Om en elev ges modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden, är huvudmannen skyldig att erbjuda eleven sådan undervisning sammanlagt högst sju läsår under elevens skoltid. Eleven ska dock erbjudas modersmålsundervisning under längre tid, om eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning. Denna begränsning gäller inte nationella minoritetsspråk eller ett nordiskt språk.

En elev som får modersmålsundervisning får fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle upphöra att vara dagligt umgängesspråk för eleven. Detta gäller dock inte elever som läser utanför den garanterade undervisningstiden.
Det är rektorn som beslutar om en elev har rätt till modersmålsundervisning. Som regel kan en elev bara få modersmålsundervisning i ett språk.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om
  • det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen,
  • dessa elever önskar att få undervisning i språket, och
  • det finns en lämplig lärare.

Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att bedriva modersmålsundervisning.

För att kunna få modersmålsundervisning måste ansökan först göras.

Ladda ner ansökningsblankett här >>