Lärportal & IUP

Elevernas utveckling mot de nationella målen planeras, dokumenteras, bedöms och följs upp via internet genom vår lärportal i Unikum. Här kan elever och vårdnadshavare ha ett interaktivt deltagande i hela lärprocessen.

unikum

  • Få en tydlig överblick över på vilket sätt undervisningens olika moment är kopplade till de nationella målen.
  • Följ och delta själv aktivt i elevernas utveckling genom lärloggen, där relevant information kommuniceras och dokumenteras.
  • Du finner även de för eleven aktuella lokala pedagogiska planeringarna (LPP) och dessas koppling till de nationella målen.
  • Här finns bedömningsmatriser vilka synliggör elevernas grad av bedömd måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen.
  • Pedagogernas bedömningar på ämnesnivå av nuläge och eventuella utvecklingsområden för eleverna.
  • Interaktiva verktyg för  utvecklingssamtalets förberedande, genomförande och uppföljning.
  • Läroplan och kursplaner med centralt innehåll så väl som kunskapskrav på ett enkelt och begripligt sätt.
  • Högre kvalitet och målkoppling i omdömen, IUP och elevdokumentation
  • En röd tråd genom skolgången

Logga in >>

Tillgång till Unikum:
Ansök om användarkonto här >>

Läs mer om Unkum här >>