FAQ - Modersmålundervisning

Vi har sammanställt några av de vanligaste frågorna.

Elever i grundskolan och grundsärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål om
en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål,
språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
eleven har grundläggande kunskaper i språket.


Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven måste dock ha grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning får anordnas som språkval i grundskolan och specialskolan, som elevens val inom ramen för skolans val, eller undervisning utanför den garanterade undervisningstiden. 

 

Om en elev ges modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden, är huvudmannen skyldig att erbjuda eleven sådan undervisning sammanlagt högst sju läsår under elevens skoltid. Eleven ska dock erbjudas modersmålsundervisning under längre tid, om eleven har ett särskilt behov av sådan undervisning. Denna begränsning gäller inte nationella minoritetsspråk eller ett nordiskt språk.

 

En elev som får modersmålsundervisning får fortsätta att delta i undervisningen, även om språket skulle upphöra att vara dagligt umgängesspråk för eleven. Detta gäller dock inte elever som läser utanför den garanterade undervisningstiden.

Det är rektorn som beslutar om en elev har rätt till modersmålsundervisning. Som regel kan en elev bara få modersmålsundervisning i ett språk.

Huvudmannen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om
det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen,
dessa elever önskar att få undervisning i språket, och det finns en lämplig lärare.

 

Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att bedriva modersmålsundervisning.

 

Ja, för att kunna få modersmålsundervisning måste en anmälan först göras.

Anmälan ska göras av samtliga vårdnadshavare.

Ladda ner blankett: Anmälan – modersmålundervisning (Blanketten lämnas till skolan)