elevhälsan

Består av samlade insatser från följande kompetenser

Medicinsk


Skolläkaren är skolhälsovårdens medicinske specialist och genomför hälsokontroller, medicinsk bedömning, utredningar och viss behandling.

Skolsköterska är skolans omvårdnadsspecialist med goda kunskaper om hälsa och möter, utifrån skolans medicinska basprogram alla elever.

Psykologisk


Skolpsykologen arbetar kring elevers inlärningssituation och psykiska hälsa med konsultativa, stödjande och utredande insatser. Arbetet fokuserar på barn och ungdomar som har svårt att följa undervisningen eller är utsatta för mobbning. Detta görs med hjälp av utredningar och samtal. Psykologen ger även stöd till lärarna och ledningen, för att tillsammans utveckla skolmiljön så att den ger alla elever goda förutsättningar att lära och utvecklas.

Psykosocial


Skolkuratorn arbetar med förebyggande och stödjande insatser till elever, föräldrar och personal. Kuratorns arbetet är fokuserat på att stödja och samtala med elever som har det svårt med skolarbetet eller med den psykosociala miljön i skolan.

Specialpedagogisk


Specialpedagogen är elevhälsans pedagogiska specialist med fördjupad kunskap inom pedagogisk forskning, utvärderings- och förändringsarbete samt kunskap om olika typer av funktionshinder.

Specialpedagogik handlar om att undanröja hinder för undervisning och socialisation av barn och elever i behov av särskilt stöd och/eller med funktionshinder.

Elevhälsoteam


Elevhälsoteamet träffas regelbundet och består av elevhälsochef, rektor, skolsköterska, specialpedagog och skolkurator.

Elevhälsans uppdrag

  • Elevhälsan vid Edenskolan ska bidra till att säkra alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Detta uppnås genom att skolan erbjuder en positiv och stimulerande arbets- och lärmiljö, vilken i sin tur främjar lärande, utveckling och god hälsa.

– Elevhälsan ska ha en förebyggande och hälsofrämjande roll.

– Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

– Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, vid behov ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens.

– Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

 

Elevhälsans arbete vid skolan

Plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling

Edenskolan övergripande plan för likabehandling, gällande fritidshem, förskoleklass, grundskola, beskriver verksamhetens intention och aktiva arbete att tillförsäkra barn, elever och anställda en lika behandling oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ladda ner planen som pdf.