Klagomålshandering

Allmän information

Vill du lämna klagomål eller förbättringsförslag

Vi tycker att det är viktigt att man får möjlighet att påpeka och uppmärksamma upplevda brister i verksamheten. Det kan handla om allt från att en elev känner sig kränkt, eller att man vill föreslå andra förbättringar för verksamheten. Det är också viktigt att vi så snabbt som möjligt fångar upp dessa synpunkter så att eventuella åtgärder kan vidtagas. Vi betraktar eventuella klagomål och förbättringsförslag som en viktig informationskälla och utgångspunkt för vårt kvalitets- och förbättringsarbete på skolan.

Vi har tagit fram en speciell blankett där du kan ge klagomål eller synpunkter på verksamheten. Ladda ner blankett >>


 

Vill du göra en anmälan till huvudman om diskriminering och/eller kränkande behandling

Enligt 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) är en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till rektorn. När rektor får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är denne skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Läs mer om hur du går till väga för att göra en anmäla till huvudmannen här >>

Ladda ner blankett för anmälan till huvudman här >>