Ledighet och frånvaro

Vill du ha ledigt från skolan?

Vad är det som gäller?

Ladda ner ledighetsansökan

Allmän information

Ledighet

Vi är, mot bakgrund av den nya skollagen, generellt sätt restriktiva till ledighet från grundskolan. Elever som önskar ledigt från skolan behöver lämna in en ledighetsansökan en vecka innan den tänkta ledigheten, detta eftersom vi är skyldiga att göra en bedömning av elevens utveckling samt ta hänsyn till eventuellt tidigare frånvaro/ledighet, innan vi kan bevilja en ledighet.

Ledighetsansökan som pdf finner du här >>  (Skriv ut och lämna in blanketten till skolan).

  • Vi beviljar som regel inte fler än 10 dagars ledighet per läsår.
  • Ledighet beviljas endast under förutsättning att eleven i fråga bedöms klara aktuella mål för årskursen utan besvär.
  • Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.
  • All frånvaro som inte är beviljad rubriceras som otillåten frånvaro.

Skollagen (2010:800) kap. 7 18 §

”En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.”

Vad säger Skolverket

Innan skoldagen börjar

Vårdnadshavarna har ansvaret för barnet fram till dess skoldagen börjar. Men om barnet inte kommer till skolan kan det finnas anledning för skolan att utreda orsak.

Om en elev avviker från skolan

Om en elev avviker från skolan och vårdnadshavaren inte anmält något skäl för det, ska skolan undersöka varför eleven inte är där.

Senare information vid särskilda skäl

Om det finns särskilda skäl behöver vårdnadshavare inte informeras samma dag. Ett sådant skäl kan vara att frånvaron gäller skoldagens sista lektion, eller om lektionen äger rum på en annan plats och skolan inte hinner få uppgift om frånvaron.

Rektor beslutar om ledighet

Rektorn kan bevilja en elev en kortare ledighet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Det är rektorn som ska besluta om ledighet. Rektorn får uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledigheter upp till tio dagar.

Länk till Skoverkets informationssida för frånvaro och ledighet >>

Frånvaro och ledighet (pdf) >>