Vi arbetar systematiskt och formativt

Allmän information

Så här arbetar vi

Skolan arbetar utifrån en teoretisk modell som bygger på ett cykliskt tänkande och som går ut på att systematiskt värdera och bedöma hur verksamhets inflöden, processer, prestationer och effekter hänger ihop. Vi har rutiner för arbetet med planering, dokumentation, bedömning och uppföljning. Planeringen av undervisningen görs av ansvarig pedagog, ibland i samarbete med arbetslag, och uttrycks och kommuniceras till elever och vårdnadshavare på Unikum i form av den lokala pedagogiska planeringen.  Undervisningen och elevernas resultat dokumenteras och utvärderas kontinuerligt och återkopplas till elever och vårdnadshavare.

Skolan arbetar formativt med elevernas kunskapsutveckling. Detta kommer bl.a. till uttryck genom att våra pedagoger, elever och föräldrarna regelbundet ges möjlighet att interagera och samverka genom hela lärprocessen.  Det  gäller bl.a. diskussioner kring planeringsarbete, elevresultat dokumentation och bedömning. Skolan arbetar med Unikum, ett internetbaserat verktyg för planering, dokumentation, bedömning, kommunikation och för IUP-processen inkl. skriftliga omdömen. Eleverna kan även interagera i egenbedömning mot de nationella kunskapskraven i samtliga ämnen. Läroplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav finns tillgängligt på ett enkelt och överskådligt sätt. Eleven, vårdnadshavare, mentor etc får ett e-postmeddelande när någonting nytt lagts till in systemet vilket samtidigt berör den aktuella eleven.

Regelbundna träffar

Skolans personal har inplanerade tillfällen för diskussion av planering, mål och kriterier. Detta görs i huvudsak innan och i samband med läsårsstarten i augusti. Vid våra reflektionsveckor i slutet av oktober och i början av mars tittar vi särskilt på undervisning och resultat. Förutom den regelbundna bedömningen av elevernas utveckling så har vi planerat in gemensamma bedömningtillfällen. Detta gör att vi i större utsträckning kan inrikta oss på sambedömning men också för bedömning av verksamheten som helhet. Bedömningsveckorna ligger i november och mars,  innan i utvecklingssamtalen. Under december och maj har vi betygskonferenser och därefter betygssamtal. Vid betygskonferenserna är även de nationella styrdokumenten föremål för diskussion.

Dokumentation

Den samlade och systematiska kunskap som skolan får om elevernas lärande och uppnådda kunskaper är ett viktigt instrument när det gäller kvaliteten i skolan. Dokumentationen av elevens kunskapsutveckling är en viktig förutsättning för skolans kvalitetsarbete, fortsatta utvecklingsarbete och för att tydliggöra sambandet mellan exempelvis styrning, ledning och måluppfyllelse. Goda rutiner för regelbunden dokumentation av elevernas kunskapsutveckling skapar också förutsättningar för att eleverna ska kunna utveckla egna strategier och eget ansvar för dokumentation, självbedömning, kamratbedömning och utveckling av ett språk för sitt lärande. Dokumentationen sker idag i stor utsträckning via skolans läroportal,  genom interaktiva ämnesvis lärloggar, eller genom portfolio, elevdagbok eller loggbok. Genom dessa och andra verktyg kan elevens kunskapsutveckling återspeglas och synliggöras.

Förutsättningar

Genom lärportalen skapar vi bl.a. förutsättningar för skolans personal, elever och föräldrar att:

  • få en tydlig överblick över på vilket sätt undervisningens olika moment är kopplade till de nationella målen.
  • följa och aktivt delta i elevernas utveckling genom lärloggen, där relevant information kommuniceras och dokumenteras.
  • ta del av den lokala pedagogiska planeringen (LPP) och dessas koppling till de nationella målen.
  • ta del av bedömningsmatriser vilka även efter gjord bedömning synliggör elevernas grad av måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen.
  • på ämnesnivå ta del av nuläge och eventuella utvecklingsområden för eleverna.
  • göra egenbedömning med hjälp av matriser
  • använda sig av interaktiva verktyg för  utvecklingssamtalets förberedande, genomförande och uppföljning.
  • ta del av läroplan och kursplaner med centralt innehåll så väl som kunskapskrav på ett enkelt och begripligt sätt.
  • få högre kvalitet och målkoppling i omdömen, IUP och elevdokumentation.
  • följa röd tråd genom skolgången.