Om Skolan

Edenskolan är en fristående F9-skola belägen i centrala Bollnäs. Hos oss får alla möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Den inre sociala miljön är en hjärtefråga, någonting vi arbetar mycket för att utveckla.

Den sociala miljön

Edenskolan sätter stort värde vid den sociala miljön. Skolan har därför formulerat en lokal målsättning för att säkra en god social miljö. Alla elever ska tycka att skolan och skolgången är rolig, det ska vara roligt att gå till och vistas i skolan. Ingen ska behöva vara rädd. Omtänksamhet ska prägla alla på skolan osv.

Arbetssätt

Arbetet sker åldersintegrerat och individanpassat. Detta innebär att varje elev omfattas av en individuell utvecklingsplan. Eleven lär på sin nivå och efter sitt specifika inlärningssätt. Elevinflytandet är viktigt, och eleverna deltar aktivt och regelbundet i undervisningens planering, dess genomförande samt vid uppföljning av resultat, sk. egen utvärdering.

Läs mer om hur vi arbetar för att du som elev ska lyckas >>

Skolans profil

Vad innebär det att skolan har en profil? Skolan följer läroplanen Lgr11 men har även formulerat en kompletterande värdegrund vid sidan om läroplanens värdegrundsbeskrivningar. Läroplanen talar om skolans uppdrag att lyfta fram den kristna traditionen, vi har alltså valt att förtydliga detta uppdrag i skolans lokala målbeskrivningar.

Skolan har som uttryck för ”skolans val” inom So-blocket givit utökat utrymme för Kristendomskunskap. Kristendomsämnet är således ett profilämne. Naturligtvis undervisas det i alla andra religioner också. Elevinflytandet är naturligtvis stort även när det gäller kristendomskunskapen. Eleverna väljer projekt efter intresse och ges möjlighet att arbeta med livskunskapsfrågor som berikar och stärker identitet och personlig utveckling.

 

 

Undervisningen

Skolan följer som alla andra grundskolor de nationella kursplanerna vilka Sveriges riksdag fattat beslut om. Undervisningen är allsidig och objektiv. Den kristna profilen påverkar alltså inte undervisningen till art och sätt, utan handlar mer om den miljö i vilken verksamheten bedrivs. Skolan använder läromedel från de väl etablerade och renommerade utbildningsförlagen.

Vi arbetar systematiskt och formativt

I det systematiska kvalitetsarbetet ingår att planera, konkretisera mål, genomföra undervisning, dokumentera, reflektera och analysera, bedöma, dra slutsatser, återkoppla etc. Elevinflytandet spelar en viktig roll i hela processen som dessutom ska vara formativ. Alla parter så som lärare, elever och föräldrar ska hela tiden ha kännedom om vart vi är på väg och var vi befinner oss för att kunna samverka och göra insatser/justeringar under processens gång, detta för att vi ska nå önskade resultat. Detta är en förenklad beskrivning av det formativa arbetet.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar >>

cykliskt_tankande

Varifrån kommer våra elever?

Vi har elever från Bollnäs, Ovanåker och Söderhamn, och skolans målsättning är att ta emot alla som söker till den.

Lokaler

Skolan håller till i egna lokaler belägna på Gärdet i centrala Bollnäs. Lokalerna är ändamålsenliga, trevliga och fräscha.